ผู้บริหารหอสมุดฯ แสดงความยินดีคุณบุญชู ตรีทอง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่ง มธ. พร้อมคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีแด่คุณบุญชู ตรีทอง ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณแก่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีอุปการคุณแก่วงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ทั้งนี้คุณบุญชู ได้มอบหนังสือ BLOCKCHAIN เปลี่ยนโลก พร้อมลายเซ็น เพื่อบริการในห้องสมุดด้วย