ผอ.หอสมุด มธ.พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเปิดตัวเครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้านกฎหมายและการเมือง การปกครอง ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การบริการสารสนเทศแบบเปิด: ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0"

วันนี้ ผอ.หอสมุด มธ.พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเปิดตัวเครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้านกฎหมายและการเมือง การปกครอง ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การบริการสารสนเทศแบบเปิด: ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0" ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ เอบี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท

ซึ่งการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นโดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ร่วมกับสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560

โดยภายในการสัมมนามีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น แผนดิจทัลไทยแลนด์กับการให้บริการสานสนเทศในกระบวนการยุติธรรม และการเมือง การปกครอง, การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมห้องสมุดเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และ ความสำคัญของยุคเปิดกับการพัฒนาการเรียนรู้ยุคดิจิทัล เป็นต้น