ผอ.หอสมุดแห่งม มธ.พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการจัดทำ Audio Book ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดทำ Audio Book

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผอ.หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการจัดทำ Audio Book ร่วมประชุมกับ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ กรรมการและเลขานุการ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ.บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผอ.ฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และคณะทำงานศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง True Lab หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต เพื่อพิจารณาประเด็นทางกฎหมาย/การขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ แนวทางการคัดเลือกหนังสือเพื่อทำ Audio Book เทคโนโลยีในการทำ Audio Book การจำกัดสิทธิในการใช้งาน รวมถึงการจัดเก็บและช่องทางในการให้บริการ Audio Book