ประชุมคณะทำงานเครือข่ายฯ ด้านประกันคุณภาพ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คุณกนกวรรณ บัวงาม หัวหน้างานสื่อสารองค์กรฯ และ คุณอังคณา แซ่เจี่ย บรรณารักษ์ งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษารอบปีที่ 5 ครั้งที่ 3/2560 (ครั้งที่ 24) ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคุณสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นประธานเปิดประชุม และในโอกาสนี้สำนักบรรณสารฯ นิด้า ได้มอบหนังสือ "เพียรทำตามพ่อสอน" ให้แก่หอสมุดแห่ง มธ.จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ