ประกาศ 18 มี.ค.ระบบสืบค้น WorldCat&WorldShareILL ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ประกาศ
เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบของ OCLC ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00-17.00 น.
ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้บริการของหอสมุดฯ ได้ ดังนี้
1. ระบบสืบค้น WorldCat
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้