ประกาศ แจ้งดับกระแสไฟฟ้า วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

#ประกาศ ด้วยหอสมุด มธ.ต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ในวันที่ 24 พ.ค.60 ตั้งแต่เวลา 21.30-24.00 น. ซึ่งจะส่งผลทำให้ไม่สามารถเข้าใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของหอสมุดฯ ได้ ประกอบด้วย

1. ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ MyCat และ TU e-thesis
2. คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด (beyond.library.tu.ac.th) เช่น วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-thesis), วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) เป็นต้น
3. ระบบ Book delivery
4. เว็บไซต์เก่าของหอสมุดฯ
5. ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Returned) ณ หอสมุดปรีดี พนมยงค์

ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้