ประกาศ นักศึกษารหัส 60 โปรดสแกน QR code เพื่อให้สามารถใช้บัตรยืมหนังสือผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติได้

ประกาศ นักศึกษารหัส 60 โปรดสแกน QR code เพื่อให้สามารถใช้บัตรยืมหนังสือผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self Check) ได้

***หมายเหตุ: เมื่อสแกน QR code แล้ว ให้กรอกรหัสนักศึกษา และหมายเลข Purse Number 10 หลัก (ที่อยู่บริเวณด้านหลังบัตรนักศึกษา)