ประกาศ ปรับปรุงระบบ OCLC 11-13 พ.ค.61

ประกาศเนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบของ OCLC ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ดังนี้

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
ช่วงเวลา 00:30 น. ถึง 04:45 น.
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
ช่วงเวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561
ช่วงเวลา 11:00 น. ถึง 15:00 น.
ทำให้ช่วงเวลาในวันดังกล่าว ไม่สามารถใช้บริการของหอสมุดได้ ดังนี้

1. ระบบสืบค้น WorldCat 
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้