ประกาศ ปรับปรุงระบบ OCLC 17, 19-20 พ.ค.61

ประกาศ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ OCLC ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 17, 19 และ 20 พฤษภาคม 2561 ดังนี้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 
ช่วงเวลา 08.30 น. ถึง 10:05 น.
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561
ช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 03.00 น.
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ช่วงเวลา 11.00 น. ถึง 18.00 น.
ทำให้ช่วงเวลาในวันดังกล่าว ไม่สามารถใช้บริการของหอสมุดได้ ดังนี้

1. ระบบสืบค้น WorldCat 
2. บริการยืมระหว่างห้องสมุด WorldShare ILL

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้