#ประกาศ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Book Delivery) และรับคืนหนังสือตามปกติ

#ประกาศ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง เปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Book Delivery) และรับคืนหนังสือตามปกติ ณ อาคารสิรินธรารัตน์ มธ.ศูนย์ลำปาง