ประกาศ วันที่ 7 ตุลาคม 2560 หอสมุดจะดำเนินการปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA ระหว่างเวลา 00.01-00.30 น.

#ประกาศ วันที่ 7 ตุลาคม 2560 หอสมุดจะดำเนินการปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA ระหว่างเวลา 00.01-00.30 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้บริการบางอย่างได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่
1. สืบค้นข้อมูล ได้แก่ หนังสือ บทความวารสาร วิทยานิพนธ์ และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่ให้บริการในรูปแบบฉบับพิมพ์ 
2. ตรวจสอบข้อมูลการยืม และต่ออายุการยืมหนังสือผ่านเว็บไซต์
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ