ประกาศหอสมุดฯ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

หอสมุดฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ได้แก่ 

ตำแหน่งผู้ปฏิบ้ติงานบริหาร
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
001 นายชรินทร  ดวงพัสตรา
002 นางสาววิไลวรรณ คงประทีป
003 นายศิริชัย พลชา

 

ทั้งนี้ หอสมุดฯ ได้กำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ มธ.ท่าพระจันทร์  และจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นี้  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร. 02-613-3508