ประกาศหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตามประกาศหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  โดยหอสมุดฯ ได้ทดสอบความรู้ความสามารถในวิชาเฉพาะตำแหน่ง  เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

                   บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถในวิชาเฉพาะตำแหน่ง  และสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้น  ลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ดังนี้

                   ลำดับที่                                       ชื่อ - สกุล

                     ๑.                             นางสาวนิทชนันท์ ภู่ประดิษ

                     ๒.                             นางสาวอัญชนา สำราญใจ

 

          ทั้งนี้  หอสมุดฯ จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๑ ตามรายชื่อข้างต้น โดยจะได้รับการจ้างต่อเมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุมัติให้จ้างแล้ว

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่   ๒๕   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓