ประกาศหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564

ตามประกาศหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 5 เมษายน 2564  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2564 ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ โดยหอสมุดฯได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2564 นั้น


บัดนี้ การทดสอบความรู้ความสามารถโดยการสอบสัมภาษณ์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ดังนี้


1.นางสาวกุลรุจี จิตรหาญ             
2. นางสาวฐิดายุ วิริยะภูมิสิริ             
3. นางสาววราลี สมุทรผ่อง             
4. นางสาวสิรินยา สุวรรณปักษ์             
5. นางสาวไอริณ สืบแสง             
6. นางสาวสุธิดา สุโคตร             
7. นางสาวธวัลพร วัฒนาศรีโรจน์             
8. นางสาวอาภาภัทร อมตอาชาชัย             
9. นางสาวขนิษฐา แก้วมะลัง             
10. นางสาวแก้ววราภรณ์ กรแก้ว             
11. นางสาวสุธิดา พายงูเหลือม             
12. นางสาวชไมพันธ์ ไชยชนะ


ทั้งนี้ หอสมุดฯ จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1-4 ตามรายชื่อข้างต้นโดยจะได้รับการจ้างต่อเมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุมัติให้จ้างแล้ว และผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 5 – 12 
จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากพ้นกำหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชีดังกล่าว