ประกาศหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ครั้งที่ 1/2564

ตามประกาศหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงวันที่ 5  มีนาคม 2564  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ และ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ โดยดำเนินการทดสอบส่วนข้อเขียน (แบบออนไลน์)  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  และกำหนดประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นั้น 

                    บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำผลการทดสอบส่วนข้อเขียนดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียน ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

                    เลขประจำตัวสอบ                                   ชื่อ - สกุล

                              001                                  นายสุรชัย เพ่งงาม

                              005                                  นางสาววิสนันท์ ธนมาประสิทธิ์

                              007                                  นางสาวพนารักษ์ บุญมาก

                              008                                  นางสาวนัทวรรณ พิชัยกาล

                              014                                  นางสาวพรรณนิภา วงษ์ตั้ง

                              015                                  นางสาวจิราพัชร พุ่มพวง

                              022                                  นางสาวพรรนิภา มาสขาว

                              025                                  นางสาวนิอุรวา บินนิโซะ

                              029                                  นางสาววรางค์รัตน์ เมฆอรุณ

 

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

                    เลขประจำตัวสอบ                            ชื่อ - สกุล

                              002                        นายนราธิป ปลาทอง

                              004                        นางสาวสิริกร เหรียญทอง

                              007                        นายชัยธนา กนกโชติหิรัญ

                              008                        นางสาวอมล หว่างตระกูล

                              011                        นางสาวสุวรรณา พบชัยภูมิ

                              013                        นางสาวนิอุรวา บินนิโซะ

ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาเข้าสอบสัมภาษณ์     แบบออนไลน์  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดยหอสมุดฯ จะส่งลิงค์   เข้าสอบผ่านทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564