ประกาศหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ครั้งที่ 1/2564

ประกาศหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)  ครั้งที่ 1/2564

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ                                       ชื่อ - สกุล

       1                                         นางสาววิสนันท์ ธนมาประสิทธิ์

       2                                         นางสาวพนารักษ์ บุญมาก

       3                                         นางสาวนิอุรวา บินนิโซะ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ                                      ชื่อ - สกุล

       1                                           นายชัยธนา กนกโชติหิรัญ

       2                                           นางสาวนิอุรวา บินนิโซะ

       3                                          นางสาวสุวรรณา พบชัยภูมิ

ทั้งนี้  หอสมุดฯ จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 ตามรายชื่อข้างต้น  โดยขอให้มารายงานตัว ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 2 – 3 จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากพ้นกำหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชีดังกล่าว