ประกาศการเปิดห้องสมุดสาขาต่างๆ (ฉบับล่าสุดวันที่ 13 กรกฎาคม 2563)

ประกาศการเปิดห้องสมุดสาขาต่างๆ (ข้อมูลล่าสุดวันที่ 13 กรกฎาคม 2563)
.
ห้องสมุดสาขาที่เปิดให้บริการ

📍 หอสมุดปรีดี พนมยงค์
(ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลเกษียณอายุราชการของ ม.ธรรมศาสตร์เท่านั้น)

✅ วันจันทร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 09.00-18.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
------------------

📍 ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)
(ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลเกษียณอายุราชการของ ม.ธรรมศาสตร์เท่านั้น)

✅ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-19.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

-------------------
📍 ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
(ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรปัจจุบันของ ม.ธรรมศาสตร์เท่านั้น)

✅ เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

--------------------
📍 ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)​
((ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลเกษียณอายุราชการของ ม.ธรรมศาสตร์เท่านั้น)

✅ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

---------------------

📍 ห้องสมุด ศ.ดิเรก​ ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์)
(ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรปัจจุบันของ ม.ธรรมศาสตร์เท่านั้น)

✅ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น.
🚫 ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

---------------------

📍 ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
(ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรปัจจุบันของ ม.ธรรมศาสตร์เท่านั้น)

✅ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น.
🚫 ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

---------------------
#รังสิต
📍หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
(ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลเกษียณอายุราชการของ ม.ธรรมศาสตร์เท่านั้น)

✅ เปิดให้บริการ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

----------------------

📍 ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มแพทยศาสตร์)
(ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลเกษียณอายุราชการของ ม.ธรรมศาสตร์เท่านั้น)

✅ เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

-----------------------

#ลำปาง 

📍 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
(ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลเกษียณอายุราชการของ ม.ธรรมศาสตร์เท่านั้น)

✅ เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
🚫 ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

------------------------

#ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✅ เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ :
1. อย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนทุกครั้งก่อนเข้าใช้ห้องสมุดที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
2. สามารถใช้บริการหนังสือภายในห้องสมุดเท่านั้น

----------------------------------------
และอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการของห้องสมุด 💛❤️
✅ เข้าใช้บริการได้เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรปัจจุบันของ ม.ธรรมศาสตร์ รวมถึงศิษย์เก่าสามารถเข้าใช้ได้ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน ULink

✅ จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดในแต่ละวัน

✅ ผู้ใช้บริการจะต้องสแกน QR Code ไทยชนะ หรือลงชื่อในแบบฟอร์มทุกครั้ง ที่เข้า-ออกจากห้องสมุด

✅ ก่อนเข้าห้องสมุดผู้ใช้บริการจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิ (หากมีอุณหภูมิมากกว่า 37°C ห้องสมุดขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ) และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

✅ ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ

✅ เว้นระยะห่างทางสังคมในพื้นที่ใช้บริการ ตามจุดที่ห้องสมุดกำหนดไว้

✅ ห้องสมุดมีจุดทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
กรุณาพับหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยก่อนทิ้ง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส

#RestartToTheNewTULIBNormal
-----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary