ประกาศมาตรการคัดกรองและป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งบรรณารักษ์

ประกาศมาตรการคัดกรองและป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งบรรณารักษ์

1. สแกน QR Code ไทยชนะ
2. กรอกแบบฟอร์มคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19
3. ตรวจวัดอุณหภูมิ (อุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา)

หากผู้สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านการคัดกรอง หอสมุดฯ มีแนวทางในการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 
โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบหลังจากการคัดกรองเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์ทุกท่านเผื่อเวลาการเดินทาง และเวลาในการคัดกรอง COVID-19 ตามรอบลงทะเบียนของท่าน
หากมาไม่ทันในรอบลงทะเบียน จะถือว่าสละสิทธิ์

#สอบสัมภาษณ์
#บรรณารักษ์