ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการให้บริการของห้องสมุด

ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยธรรมประกาศศาสตร์เรื่องมาตรการและคำแนะนำหัวเรื่อง: การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรตั้งหนังสือนา 19 (COVID-19) หัวเรื่อง: การให้สำหรับบริการของห้องสมุด คุณผู้นี้นอกจากใช้บริการสามารถใช้บริการออนไลน์ของห้องผู้แต่ง: สมุดได้ทุกที่ทุกเวลา >>  https://bit.ly/2IvS4mZ # covid19 # คำและมาตรการแนะนำหัวเรื่อง: การป้องกัหนังสือนควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 # TULIB