ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดภาพถ่าย Library in My Mind ครั้งที่ 2

ตามที่หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ Library in My Mind ครั้งที่ 2  บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายได้พิจารณาและตัดสินรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 9 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท  และรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท ดังนี้

1. ภาพ ศูนย์การเรียนรู้ฯ เจ้าของผลงาน คือ นางสาวสุดารัตน์ กำแพงจันทร์
2. ภาพ แหล่งรวมความรู้ เจ้าของผลงาน คือ นายนราวิชญ์  กุศลสุข
3. ภาพ มุมที่คุ้นเคย เจ้าของผลงาน คือ นายศุภชัย แก้วผลึก
4. ภาพ เส้นทางแห่งการเรียนรู้ เจ้าของผลงาน คือ นายชัยวิวัฒน์ อัครหิรัญสกุล
5. ภาพ LifeBrary ชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต เจ้าของผลงาน คือ นางสาวสุมินตรา นึกสมหวัง
6. ภาพ เปิดประวัติศาสตร์ เจ้าของผลงาน คือ นางสาวธัญญพัทธ์ พึ่งคำ
7. ภาพ The rejuvenation of modern learning space เจ้าของผลงาน คือ นายอิลฮัม สาแล๊ะ
8. ภาพ ข้ามถนน เจ้าของผลงาน คือ นางสาวกมลวรรณ ลาภบุญอุดม
9. ภาพ Clam เจ้าของผลงาน คือ นายมนัสพงษ์ เพ็งเพชร

   
รางวัลพิเศษ  1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท ได้แก่  ภาพ Clam  เจ้าของผลงานคือ นายมนัสพงษ์ เพ็งเพชร