ประกาศระเบียบ มธ. ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของห้องสมุด และการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

หอสมุดแห่ง มธ. ประกาศระเบียบ มธ. ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของห้องสมุด และการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด สามารถดูรายละเอียดได้ที่