ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 รอบที่  2 ตำแหน่งบรรณารักษ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 รอบที่  2 ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 40 คน

 

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  (เวลาในการลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ตามเอกสารแนบ) โดยผู้ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 สามารถนำหลักฐานผลงานมาแสดง/นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาได้

***ผู้สมัครโปรดปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองและป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

***ผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ภายในรอบเวลาการลงทะเบียนตามลำดับที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบ 

การประกาศผล หอสมุดฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

(ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบรวมทั้ง 2 รอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60)