ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 313 คน


หอสมุดฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) พิจารณาจากประวัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความสามารถพิเศษ บุคลิกลักษณะ ปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมตามสมรรถนะหลักขององค์กร (TULIB) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี (พิกัด: https://bit.ly/3sGn0Gq)

ทั้งนี้ วิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ๆ ละ 10 คน ตามรอบเวลาที่กำหนด (รายละเอียดเอกสารแนบ)

***ผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ภายในรอบเวลาการลงทะเบียนตามลำดับ ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการสอบ

***ผู้สมัครโปรดสวมหน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าภายในอาคาร

การประกาศผล หอสมุดฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 19.00 น. เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ในวันศุกร์ 9 เมษายน 2564

(ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60) โดยผู้ที่ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 สามารถนำหลักฐานผลงานมาแสดง/นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาได้