ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ โดยมีรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ ของผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกดังกล่าว พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

001 นายพิษณุ ใจกล้า
002 นายกิติพัฒน์ ตั้งเดชาวุฒิ
003 นายชยานันต์ คำพรชัยสิริ
004 นางสาวกนิษฐา ดอนสกุล
005 นายพีรสันต์ ลำต้น
006 นางสาวชนาภา สิริจิตตานนท์
007 นางสาวศิริพร คำยาด
008 นายเฉลิมพล แสงโชติ
009 นางสาวชนินร์พร สุโชควีระวงศ์
010 นางสาวธนิตา ทิพยมาลี
011 นางสาวกัญญ์วรา พรรณนิยม
012 นางสาวฝนทิพย์ ปั้นเหน่งเพชร
013 นางสาวยุคลธร เหล่านพกุล

 

ตำแน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
001 นางสาวนินลพา ปานอิ่ม
002 นางสาวสุดาพร อารยวุฒิกุล

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
001 นางสาวเกวลิน จันมโนวงษ์
002 นางสาวธัญญ์นรี ศรัณย์ธนรัฐ
003 นายนพดล สิงห์โตอาจ
004 นางสาวจุฑามาศ ชนะบุญ
005 นางสาวสุนารินทร์ มูลศิริ
006 นางสาวจารุวรรณ แก้วมณี
007 นางสาวอัจจิมา นิตยประภา
008 นางสาวจิรปรียา ภัทรวลี
009 นายธนินท์รัฐ กฤษฏิ์เรืองโชค
010 นางสาวปริชญา เชื้อสิงห์โต

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง IL 1 ชั้น U1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการประกาศผลสอบข้อเขียน

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศผลสอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 และสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ตามเอกสารแนบ