ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ       ชื่อ-สกุล
001                      นายภควัต ภวค้าเจริญ
002                      นางสาวนิทชนันท์ ภู่ประดิษ
003                      นางสาวอัญชนา สำราญใจ
004                      นางสาวเฌอตาณดา ณ ระนอง
005                      นางสาวกชพร เรื่อนเพ็ชร
006                      นางสาวชลิดา ธรรมศรีทิพย์
007                      นางสาวณัฏญา ตามตรง
008                      นายชคัตตรัย แสงอรุณ
009                      นางสาวโสภิดา ทองจันทร์
010                      ว่าที่ ร.ต.กิตติพล จันทวงศาทร

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
สถานที่สอบ : ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (IL1)  ชั้น U1  หอสมุดปรีดี พนมยงค์ 
อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ >>https://drive.google.com/file/d/1GE7jO6Fr9T4H2QXypNpvZEalnDGCE7fw/view?…
หรือหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณจรรยา  janya@tu.ac.th
หรือ คุณสุมิตา psumita@tu.ac.th