ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งบรรณารักษ์ หอสมุด มธ.

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 35 คน (ตามเอกสารแนบ)

โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 214 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ จะประกาศผลสอบข้อเขียน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562  และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น.

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-6133508 (ในวันและเวลาทำการ)