ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 3 คน โดยหอสมุดฯ จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ซึ่งจะได้รับการจ้างต่อเมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุมัติให้จ้างแล้ว และผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตั้งแต่ลำดับที่ 2-3 จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หากพ้นกำหนดนี้ให้ยกเลิกบัญชีดังกล่าว

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นางสาวชลนรี กล่อมใจ
2 นางสาวเกวลิน จันมโนวงษ์
3 นางสาวธัญญ์นรี ศรัณย์ธนรัฐ