ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นางสาวกนิษฐา ดอนสกุล
2 นายเฉลิมพล แสงโชติ
3 นายชยานันต์ คำพรชัยสิริ
4 นายพิษณุ ใจกล้า
5 นายกิติพัฒน์ ตั้งเดชาวุฒิ
6 นางสาวฝนทิพย์ ปั้นเหน่งเพชร
7 นางสาวยุคลธร เหล่านพกุล
8 นางสาวชนินร์พร สุโชควีระวงศ์

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นางสาวเกวลิน จันมโนวงษ์
2 นางสาวธัญญ์นรี ศรัณย์ธนรัฐ
3 นางสาวจิรปรียา ภัทราวลี

 

ทั้งนี้ หอสมุดฯ จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 1-8 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 ตามรายชื่อข้างต้น โดยจะจ้างได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 2-3 จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก