ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ ดังนี้ 


1. นางสาวนุสรา อุมา
2. นางสาวผจงรักษ์ ชำเจริญ
3. นางสาวสุปรียา สุคนธจิตต์
4. นางสาวอโรชา เหล่ารักวงศ์
5. นางสาวแพรววนิต ประสิทธิ์เวโรจน์
6. นางสาวจิดาภา คงอ่ำ (สำรองตำแหน่งการจ้าง)
7. นางสาวชลิดา นิเวศเจริญไพศาล  (สำรองตำแหน่งการจ้าง)
8. นางสาวนพรดา พ่วงเขียว  (สำรองตำแหน่งการจ้าง)

 

ทั้งนี้ หอสมุดฯ จะดำเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1-5 ตามรายชื่อในเอกสารแนบ โดยจะได้รับการจ้างต่อเมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุมัติจ้างแล้ว