ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งบรรณารักษ์

หอสมุดฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งบรรณารักษ์ ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 นางสาวกีรติ  ศิริลักษณ์
2 นางสาวพิมพ์พาขวัญ  ธนนพฤทธิ์
3 นางสาวณัฐชา  ซิ้มสวัสดิ์
4 นางสาวปิยะธิดา พุทธจรรยา
5 นางสาวพัชรี  นารีดอกไม้

ทั้งนี้ หอสมุดฯ จะดำเนินการผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งบรรณารักษ์ ลำดับที่ 1-3 หลังจากได้รับการอนุม้ติจากมหาวิทยาลัย และผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 4-5 จะขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี