ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ดังนี้

#ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
001 นายพิษณุ ใจกล้า
002 นายกิติพัฒน์ ตั้งเดชาวุฒิ
003 นายชยานันท์ คำพรชัยสิริ
004 นางสาวกนิษฐา ดอนสกุล
006 นางสาวชนาภา สิริจิตตานนท์
007 นางสาวศิริพร คำยาด
008 นายเฉลิมพล แสงโชติ
009 นางสาวชนินร์พร สุโชควีระวงศ์
012 นางสาวฝนทิพย์ ปั้นเหน่งเพชร
013 นางสาวยุคลธร เหล่านพกุล

 

#ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
002 นางสาวสุดาพร อารยวุฒิกุล

 

#ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
001 นางสาวเกวลิน จันมโนวงษ์
002 นางสาวธัญญ์นรี ศรัณย์ธนรัฐ
006 นางสาวจารุวรรณ แก้วมณี
008 นางสาวจิรปรียา ภัทรวลี

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร