ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ได้แก่

001 นายฤทธินันท์ เชื้อทอง

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนดังกล่าวข้างต้นเข้ามาสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร