ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ได้แก่

001 นายธรรมรัตน์ ผันผาย

โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบข้อเขียน คือ วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะประกาศผลข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

 

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น