ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ รายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งบรรณารักษ์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 15 คน ได้แก่

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
001 นางสาวชลิดา      นิเวศเจริญไพศาล
002 นางสาวมาฑิซา     การสมนุช
003 นางสาวสุปรียา      สุคนธจิตต์
004 นางสาวอโรชา      เหล่ารักวงศ์
005 นางสาวแพรววนิต      ประสิทธิ์เวโรจน์
006 นางสาวเบญญา      โรจน์ทอง
007 นางสาวนุสรา          อุมา
008 นางสาวผจงรักษ์      ซำเจริญ
009 นางสาวถนอมวงศ์      สูรยสิมาพงษ์
010 นางสาวนพรดา      พ่วงเขียว
011 นางสาวมนทิญา      ทองคำสี
012 นางสาววรฤทัย      ชูฉ่ำ
013 นายถิรคุณ          ติ๊บปาละ
014 นางสาวจิดาภา      คงอ่ำ
015 นางสาวณิชมน      สมอออน

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 1 ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจรรยา  หน่วยบุคคล  โทร. 02-613-3508