ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หอสมุดแห่ง มธ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น  8 คน ดังนี้

 เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
 004 น.ส.วรรษมน จันทร์สำอางค์
005 นายศิวัช ปานทน
006 น.ส.เกวลิน จันมโนวงษ์
007 น.ส.ชลนรี กล่อมใจ
008 น.ส.ธัญญ์นรี ศรัณย์ธนรัฐ
011 น.ส.ปารมี มรรคจินดา
012 น.ส.จุฑามาศ ชนะบุญ
013 น.ส.พฤฒาวรรณญ์ อินทร์ขาว

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการทดสอบตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ามาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามประกาศ