ประกาศวันเปิด-ปิดบริการห้องสมุดสาขาเนื่องในวันมาฆบูชา 

ประกาศวันเปิด-ปิดบริการห้องสมุดสาขา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวันมาฆบูชา 
.
ห้องสมุดสาขาที่ปิดบริการวันเสาร์ที่ 8 และวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

ได้แก่

ศูนย์ท่าพระจันทร์
✅ หอสมุดปรีดี พนมยงค์
✅ ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
✅ ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ศูนย์ลำปาง
✅ ห้องสมุดบูญชู ตรีทอง
----------------------------------------------------
ห้องสมุดสาขาที่ ปิดให้บริการ วันเสาร์ที่ 8 ถึงวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ได้แก่

ศูนย์ท่าพระจันทร์
✅ ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
✅ ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)
✅ ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์)

ศูนย์รังสิต
✅ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
✅ ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มแพทยศาสตร์)
✅ ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

---------------------------------------------------------

📍📍 ส่วนศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิตเปิดให้บริการตามปกติ