ประกาศวันเปิด-ปิดห้องสมุด ช่วงวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560

ประกาศวันเปิด-ปิดห้องสมุด
- ห้องสมุดที่ #ปิดให้บริการ (Close) ทั้ง 3 วัน ได้แก่
1.ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์)
2.ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
3.ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)
4.ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ท่าพระจันทร์
5.ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มแพทย์)

- ห้องสมุดที่ #เปิดให้บริการ (open) เฉพาะวันที่ 13 สิงหาคม 2560 เท่านั้น ได้แก่
1.หอสมุดปรีดี พนมยงค์
2.ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

- ห้องสมุดที่ #เปิดให้บริการ (open) เฉพาะวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เท่านั้น ได้แก่
1.หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต
2.ศูนย์การเรียนรู้ฯ