รายชื่อวิทยานิพนธ์ดีเด่น มธ. ปี 2552 - 2557

#อัพเดทเพิ่มเติมปี 2557
รายชื่อวิทยานิพนธ์ดีเด่น มธ. ปี 2552 - 2557 พร้อมลิงค์ Full Text* / ตัวเล่ม รายการที่สถานะเป็น In Process 

 >> https://goo.gl/nBRQRv

ค้นหาและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ที่เป็น Full Text ของ มธ. ทั้งหมดได้ที่ http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/search/collection/thesis
*กรณี Full Text เห็นแค่หน้าปก หรือเนื้อหาเพียงบางส่วน ให้เปิดด้วย Browser IE หรือ ตัดลิงค์ด้านหลังออก ดังต้วอย่าง http://digi.library.tu.ac.th/thesis/lib/0972/

ที่มา: ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 - 2557 >> https://goo.gl/DWkw5Z

ที่มา: กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์