รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 'โครงการการศึกษาตลาดแรงงานไทยเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานและผลักดันประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง' โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

“แรงงานไทยสามัคคี สดุดีองค์ราชัน ก้าวทันเทคโนโลยี”
คำขวัญวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2561
-----
เนื่องในวันแรงงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 หอสมุดฯ ขอเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 'โครงการการศึกษาตลาดแรงงานไทยเพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานและผลักดันประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลาง' โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/GGK8Db