#Recommended หนังสือ หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

#Recommended หนังสือ หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English grammar : chartbook) by Betty Schrampfer Azar, Stacy A. Hagen บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์ แปลและเรียบเรียง
เล่ม 1 https://bit.ly/2HWdj2y
และ เล่ม 2 https://bit.ly/2r8mfr9
------
"สรุปหลักการทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในขั้นสูงขึ้น โดยสรุปหลักการโดยใช้พื้นฐานของตารางในการเรียนรู้ภาษาซึ่งแบ่ง ตารางแสดงประโยคตัวอย่าง และคำอธิบายแยกเป็นข้อ ๆ ตามหัวเรื่องทางไวยากรณ์ ซึ่งแยกหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการจำ"