ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ครบ 84 ปี

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองผู้อำนวยการสายบริหารฯ และบุคลากรของหอสมุดฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ในโอกาสอายุครบ 84 ปี ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์