ร่วมประชุม Library Director Meeting

ร่วมประชุม Library Director Meeting 

นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รองผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนา หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารห้องสมุด (Library Director Meeting) สำหรับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา