ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและโสตทัศนศึกษา พร้อมด้วยคุณศตพล เกิดอยู่ คุณชลนรี กล่อมใจ และคุณอังคณา แซ่เจี่ย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 25) ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร