รวมวิทยานิพนธ์ มธ. ด้านสังคมศาสตร์

รวบรวมวิทยานิพนธ์ มธ.  ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลด เพื่อใช้ประโยชน์ได้ โดยผ่านคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ ของหอสมุดฯ ได้แก่

  1. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ : https://bit.ly/2JntpRB
  2. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน :https://bit.ly/2IY4Rzi
  3. คณะศิลปศาสตร์ : https://bit.ly/2KPRdRl
  4. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา :https://bit.ly/2XxYYkO
  5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ :https://bit.ly/2x9RbuD
  6. คณะเศรษฐศาสตร์ : https://bit.ly/2FtMz6Z
  7. คณะรัฐศาสตร์ : https://bit.ly/2FtMz6Z
  8. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี :https://bit.ly/2ZN64zp
  9. คณะนิติศาสตร์ : https://bit.ly/2IYqdeY

ทำไมต้องดาวน์โหลด
👉 เป็นแหล่งข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
👉 อัพเดตปีล่าสุด
👉 สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้ครบถ้วนและฟรี
👉 ดาวน์โหลดได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน