รอง ผอ.หอสมุด มธ. พร้อมด้วยบรรณารักษ์จากห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มธ.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คุณฐิติมา หิรัญเวชยางกูร รอง ผอ.หอสมุด มธ. พร้อมด้วยบรรณารักษ์จากห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ มธ.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน
สำนักงานศาลปกครอง และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสรุปรายงานผลการสัมมนาวิชาการ เรื่องการบริการสารสนเทศแบบเปิด : ร่วมมือผสานใจ เพื่อต้อนรับไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงความก้าวหน้าและการดำเนินการในการจัดทำเว็บไซต์เครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้านกฎหมาย และการเมือง การปกครอง (www.thailawpolitics.info)