รอง ผอ.สายบริหารฯ และบุคลากรหอสมุด มธ.เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 ณ มธ.ศูนย์รังสิต

รอง ผอ.สายบริหารฯ และบุคลากรหอสมุด มธ.เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมโดม 3 ชั้น 3 ตึกโดมบริหาร มธ. ศูนย์รังสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในสำหรับการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) ในระยะต่อไป