รอง ผอ.สายบริหารฯ เข้าร่วมงานวันครบรอบการสถาปนา ปีที่ 68 คณะรัฐศาสตร์และ

วันนี้ (14 มิถุนายน 2560) รอง ผอ.สายบริหารฯ พร้อมด้วยหัวหน้าห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) เข้าร่วมงานวันครบรอบการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ปีที่ 68 ณ คณะรัฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ โดยภายในงานมีพิธีสงฆ์และปาฐกถาพิเศษ "ที่ตั้งของไทยในยุคบูรพาวัฒน์ : ที่ตั้ง การพัฒนาและการต่างประเทศ" โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และเสวนาวิชาการ "ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? : ทฤษฎีปฏิบัติและโลกวิพากษ์" โดย ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ รศ.ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ รศ.สรวิศ ชัยนาม และ อ.ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์

นอกจากนี้รอง ผอ.สายบริหารฯ พร้อมด้วยหัวหน้าห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณเศรษฐศาสตร์) ยังได้เข้าร่วมงานวันครบรอบการสถาปนาคณะเศรษศาสตร์ ปีที่ 68 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ ซึ่งภายในงานมีปาฐกถาพิเศษที่น่าสนใจ เรื่อง "ความทรงจำเกี่ยวกับคณะเศรษฐศาสตร์" โดย รศ.ดร.สุกัญญา นิธังกร อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.