สิทธิการใช้บริการและอัตราค่าบริการ WorldShare ILL (เริ่ม 1 สิงหาคม 2560)

WorldShare ILL เครือข่ายบริการยืมระหว่างห้องสมุดสมาชิกของ OCLC กว่าหมื่นแห่ง ใน 56 ประเทศทั่วโลก เปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มธ.

? สิทธิการใช้บริการและอัตราค่าบริการ (เริ่ม 1 สิงหาคม 2560)
- ยืมตัวเล่ม #ภายในประเทศ: ไม่จำกัดจำนวนการยืมและไม่คิดค่าใช้บริการ (รวมแล้วต้องไม่เกินสิทธิการยืมของสมาชิก) #ระหว่างประเทศ : สมาชิกห้องสมุดมีสิทธิขอยืมระหว่างประเทศ / ปีการศึกษา ตามสิทธิที่กำหนด
- ยืมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำกัดจำนวนการขอใช้บริการทั้งในประเทศ / ระหว่างประเทศ และไม่มีค่าใช้บริการ

? รายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีการใช้งานสามารถดูได้ที่ http://library.tu.ac.th/ >> Services >> Interlibrary Loan service >> Manual & Guide: WorldShare ILL หรือ https://goo.gl/wxXedq