ศึกษาดูงานหอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่านมา คณะบุคลากรหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดฯ  เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการ งานเทคโนโลยีการศึกษา และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หอสมุดแห่ง มธ. จึงขอขอบคุณ ดร.รุจเลขา วิทยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ และบุคลากรทุกท่านเป็นอย่างสูง สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้