ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด ม.นเรศวร

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 หอสมุด มธ.ได้จัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานนวัตกรรมการบริการ ณ สำนักหอสมุด ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก และศึกษาแหล่งวัฒนธรรมต่างๆ ได้แก่ แหล่งวัฒนธรรมด้านศาสนา แหล่งวัฒนธรรมโบราณสถาน รวมถึงแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร จ.เพชรบูรณ์